Reglementen voor huurders en eigenaren

Reglementen voor huurders

Reglementen voor gebruikers van de parkeergarage

Voorwaarden voor eigenaren die buitenzonwering willen aanbrengen

Zet uw huisvuil of ander afval niet op de gang, ook niet tijdelijk. Huisvuil, glas en papier kunt u deponeren in de containers aan de Daguerrestraat en de IJburglaan. De grofvuilinzameling van het stadsdeel Oost is op dinsdag vanaf 7.30 uur. U kunt maandag vanaf 21.00 uur grofvuil bij de containers plaatsen. Frituurvet en bakolie mogen onder geen beding in de riolering terecht komen; u kunt dit afleveren bij het Afvalpunt aan de Cruquiusweg 90 of Rozenburglaan 1. Klik voor meer informatie over afvalinzameling in Oost. Nog meer over huisvuil in ons appartementencomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Afzuig- en wasemkappen die voorzien zijn van een motor, alsmede (keuken)ventilatoren en wasdrogers, mogen niet worden aangesloten op het mechanische afzuigsysteem en de daarbij behorende kanalen. Deze apparatuur veroorzaakt overlast in andere woningen. In het Huishoudelijk Reglement is hierover meer te lezen op pagina “Reglementen”.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is niet toegestaan om aircosystemen (buitentoestellen) in de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld daken, tuinen, gangen, hallen) te plaatsen. Het is evenmin toegestaan om doorvoeren te maken in de gevels van het wooncomplex of een converter aan de gevel te hangen. Zie hiervoor de splitsingsacte en het huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Eigenaren hebben bij de notaris vastgelegd dat zij een appartementsrecht hebben gekocht. Dit houdt in dat behalve het eigendom over het appartement dat privé is, een evenredig gedeelte van de gemeenschappelijke ruimten is verworven. De gemeenschappelijke ruimten worden beheerd door de VvE, waarbij verplicht alle eigenaren zijn aangesloten. Voor meer informatie: Appartementsrecht.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bij parkeerschade aan uw auto,  of schade als gevolg van inbraak kunt u uw verzekeringsmaatschappij inschakelen. Doe altijd aangifte bij de politie. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester. Camerabeelden kunnen alleen worden opgeleverd als de schade recent is, en het tijdvak waarin het is gebeurd kort.

De VvE Parkeren Woon- en winkelcomplex IJburglaan Amsterdam, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan aan voertuigen die in de parkeergarage zijn geparkeerd. Lees: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. Bewaar uw parkeerpas ook niet in uw auto:

Wilt u een inbraak ook melden bij de huismeester? Er ontstaat dan een totaalbeeld van wat in de parkeergarage gaande is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Helaas is dat niet toegestaan. Het gebruik van open vuurinstallaties (barbecues, vuurkorven) is zowel op de balkons als op de terrassen niet toegestaan. Lees hier meer over in het Huishoudelijk Reglement op de pagina “Reglementen”.

Alle appartementen hebben balansventilatie met invoerkanalen voor verse lucht aan de gevel en op het dak. De schadelijke rook van vuurinstallaties zal de appartementen binnendringen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bergingen zijn uitsluitend bestemd als bergruimte. Het is niet toegestaan in de bergingen brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen en/of apparatuur op te slaan.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Ons woon- en winkelcentrum is voor een groot deel een openbaar terrein met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Soms komen er ongenode bezoekers en jongeren die van het gebied een speelplaats of hangplek maken. In een enkel geval leidt dat tot vandalisme en vaker tot het maken van troep.

Om ongewenste effecten tegen te gaan heeft de huismeester de opdracht om bezoekers en jongeren aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor het parkeren. De ruimte achter de hekken in de parkeergarage is alleen toegangkelijk voor “bevoegden”. Dat zijn de bewoners en hun gasten. Alle loopdeuren van het particuliere deel in de parkeergarage zijn voorzien van een sticker: “verboden voor onbevoegden, art. 461 WvS”.

Het leefklimaat kan alleen worden verbeterd als ook anderen dan de huismeester letten op wanordelijkheden in en rondom het gebouw en hierop actie ondernemen. Zo nodig kan de politie worden gebeld.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, het is verboden vanaf de balcons of terrassen dieren te voederen of etensresten en ander afval buiten te zetten of te gooien. De kans bestaat dat door het voeren van vogels, ongedierte wordt aangetrokken. Ook kan overlast ontstaan door de uitwerpselen van vogels of andere dieren en extra onderhoud aan het dak nodig zijn. Zie het Huishoudelijk reglement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent eigenaar-bewoner van een woning en/of parkeerplaats.

U bent van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Joris Ivensplein en/of VvE 46 Parkeerplaatsen en/of VvE 77 Parkeerplaatsen. In deze verenigingen worden afspraken gemaakt over het beheer en bestuur van de gemeenschappelijke delen zoals de liften, de entrees, de tuinen en de trapportalen.

Eén keer per jaar wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de VvE waarbij u bent aangesloten. Hier worden afspraken gemaakt over de begroting en de exploitatie van het voorgaande jaar wordt vastgesteld.

Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. is de eigenaar met de meeste appartementsrechten (woningen en/of parkeerplaatsen). Zij hebben opdracht gegeven aan MVGM Woningmanagement om de woningen te verhuren. Alle afspraken die zijn en worden gemaakt in de VvE’ s gelden ook voor de huurders.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het gebouw heeft zes entreehallen. Vijf entreehallen beschikken over een fietsenstalling voor algemeen gebruik door bewoners. De ruimte in de stallingen is beperkt. Plaats daarom alleen fietsen die u regelmatig gebruikt. Fietsen die niet meer gangbaar zijn en in een verwaarloosde toestand verkeren worden uit de stallingen verwijderd. Bewoners aan de Daguerrestraat 3 – 49 beschikken niet over een stalling. Zij kunnen een verzoek indienen voor het gebruik van stalling die hoort bij een andere entreehal bij vve@ijburgblok5.nl. Als zij van een stalling gebruik gaan maken, moet een “Sleutelcontract” worden afgesloten en een borgsom worden betaald voor de sleutel van € 40,– per sleutel. Dit bedrag hangt samen met de kosten van een gepatenteerde sleutel. Voor het “Sleutelcontract” klik: Sleutelcontract fietsenberging. Fietskarren en zogenaamde kidcars mogen niet in de fietsenstalling worden geplaatst, daar is de ruimte niet geschikt voor. Fietsen en fietskarren mogen niet geplaatst worden in de parkeergarage of in een andere gemeenschappelijke ruimte. Het stallen van fietsen in fietsenstallingen is voor eigen risico. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. De VvE beschikt over vijf fietsenstallingen voor gemeenschappelijk gebruik. De ruimten zijn beperkt en worden veel gebruikt. De ruimten zijn niet groot genoeg voor fietskarren en zogenaamde kidcars of Babboe bakfietsen. Deze fietskarren mogen ook niet in andere gemeenschappelijke ruimten of de parkeergarage worden geplaatst.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hinderlijk lawaai kan veel ongenoegens veroorzaken. Voorkom (op welk tijdstip dan ook) geluidshinder. Op maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 08.00 uur en op zon- en feestdagen mogen geen geluidshinder veroorzakende werkzaamheden zoals timmeren, boren, zagen, kloppen e.d. verricht worden. Ook mag tussen deze tijden geen muziek  of ander geluid worden voortgebracht dat buiten de privé-gedeelten hoorbaar is. Wanneer geluidshinder zich toch voordoet, bespreek dat dan met degene(n) die dat veroorzaken. Meer informatie in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen“.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan rijwielen, bromfietsen, autopeds, kinderwagens, speelgoed of soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken, vuilnisbakken, wasgoed e.d. in de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen en/of te houden. Ideeën over verfraaiing van de gemeenschappelijke ruimten zijn welkom op het e-mailadres: vve@ijburgblok5.nl. E.e.a. is na te lezen in het huishoudelijk reglement op de pagina “Reglementen”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan huisvuil, GFT-afval en grof vuil -zelfs niet tijdelijk- op portalen, in de toegangshal of elders in de gemeenschappelijke gedeelten en parkeergarage te deponeren. Dat is geregeld in art. 4.6.a van het huishoudelijk reglement van de VVE. Spreek elkaar aan op deze regel. Ook de huismeester zal bewoners hierop attenderen. Indien herhaaldelijk blijkt dat een bewoner niet wil meewerken, dan wordt deze aangesproken door het bestuur of een medewerker van MVGM Woningmanagement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent huurder. U huurt uw appartement via MVGM Woningmanagement van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. die de eigenaar is van uw woning.

Orange Capital Partners en eigenaar-bewoners zijn verenigd in de Vereniging van Eigenaars (VvE) Joris Ivensplein, VvE 46 Parkeerplaatsen en VvE 77 Parkeerplaatsen. In deze verenigingen worden afspraken gemaakt over het beheer en bestuur van de gemeenschappelijke delen zoals de liften, de entrees, de tuinen en de trapportalen.

Alle afspraken die zijn en worden gemaakt over het gebruik van de appartementen en gemeenschappelijke delen gelden ook voor de huurders.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is volgens het Huishoudelijk reglement VvE Joris Ivensplein 10 april 2019 niet toegestaan. Helaas is gebleken dat loslopende katten in de tuinen veel overlast veroorzaken. Met name in de nacht zijn de dieren nog al eens luidruchtig en verstoren zij de nachtrust van omwonenden. Ook komt het voor dat katten bij andere bewoners binnen sluipen, in situaties waarin dat niet gewenst is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In het huishoudelijk reglement is bepaald dat in de gemeenschappelijke ruimten niet mag worden gespeeld. De reden voor deze “strenge” regel is dat de gemeenschappelijke ruimten van ons wooncomplex niet zijn ingericht om te spelen. Gebeurt dat wel, dan ontstaat al gauw overlast voor andere bewoners of schade aan gemeenschappelijke eigendommen.

In de praktijk is het van belang met dit artikel uit het huishoudelijk reglement wijs om te gaan. Hoe wordt voorkomen dat overlast wordt veroorzaakt en kunnen bewoners en hun kinderen genieten van het mooie wooncomplex?

Spelen op de gangen is beslist niet toegestaan. Deze ruimten zijn daar niet voor bedoeld. In de gemeenschappelijke tuinen mogen kinderen alleen onder toezicht van een volwassene verblijven. Het veroorzaken van geluidsoverlast, zoals schreeuwen en gillen is onder alle omstandigheden niet toegestaan. Van de volwassene wordt verwacht dat hij de kinderen aanspreekt op ongewenst gedrag. De volwassene moet er op toezien dat kinderen niet op de balustrade klimmen, want dan ontstaan gevaarlijke situaties!

De gemeenschappelijke tuinen zijn niet bedoeld als speelplaats. De borders met planten geven aan ons complex een mooie uitstraling, waardoor het wonen aantrekkelijk is. Dus alleen op de paden lopen en balspelen zijn niet toegestaan. Op het Joris Ivensplein, direct grenzend aan ons wooncomplex zijn goede publieke speelvoorzieningen ingericht die veilig zijn voor kinderen.

In het huishoudelijk reglement kunt u meer lezen over wel wel en niet is toegestaan in ons wooncomplex.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Helaas komt het voor dat ongenode bezoekers in het pand komen. Deze veroorzaken soms troep en vandalisme. De huismeester heeft de opdracht om ongenode bezoekers aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. Het bestuur vraagt ook om de alertheid van de bewoners.

Het complex heeft door de structuur zeer veel toegangsdeuren en delen zijn onderling met elkaar verbonden. Wees waakzaam en meldt onveilige situaties direct bij de politie. Met name door alertheid, optreden en melding door alle betrokken bewoners kan de veiligheid in en rondom het complex in stand blijven.

Bij harde wind sluiten sommige deuren niet goed. Daar is weinig aan te doen. Controleer daarom altijd of een deur goed gesloten is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • U heeft een parkeerpas.
 • De parkeerpas geeft toegang met uw voertuig tot de parkeergarage en opent het hek van een privaat deel als u daar een parkeerplaats heeft.
 • Aan elke parkeerpas kunnen twee kentekens worden gekoppeld. Per parkeerpas kan slechts 1 voertuig in de parkeergarage tegelijkertijd worden geparkeerd.
 • U kunt zelf uw kentekens koppelen aan uw pas via de parkeerautomaat bij de liften van het winkelcentrum. Dat is slechts éénmalig nodig. Verandert uw kenteken? U kunt dit zelf aanpassen bij de parkeerautomaat. Het koppelen van 1 of 2 kentekens aan uw pas heeft het voordeel dat u zonder extra handelingen de slagbomen en eventueel een hek kunt passeren. Indien u geen kenteken aan uw parkeerpas heeft gekoppeld, dan is het noodzakelijk de pas aan te bieden bij de zuilen van de slagbomen en het hek van het private deel waartoe u toegang heeft.
 • Weigert de kentekenherkenning bij een van de slagbomen of een hek? U kunt altijd uw parkeerpas gebruiken om toegang te verkrijgen.
 • Alle communicatie over eventuele storingen in het systeem kunt u doorgeven via de intercom bij de slagbomen aan de meldkamer. Deze service is 7 x 24 uur in bedrijf.

Rijdt niet in- of uit als het hek in beweging is gekomen. Bij elk hek heeft Heras instructies geplaatst voor het in- en uitrijden. De VvE Parkeren aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor o.a. schade aan een voertuig (zie pagina “Reglementen“).

Parkeerpas gestolen of vermist? Meldt dit via e-mail bij abo@interparking.nl. U ontvangt een e-mail terug, waarna u uw nieuwe pas kunt ophalen bij de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het verkopen van een parkeerplaats (vervreemden van een appartementsrecht) is geregeld in art. 28 van de statuten. Houdt rekening met de volgende procedure en regelvoorschriften:

 • een parkeerplaats moet eerst worden aangeboden aan de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen. Dat kan door een aangetekende brief te zenden met biedingssom aan het administratiekantoor van de hoofdsplitsing VVE-Beheer te Rijswijk. Het administratiekantoor handelt hierbij namens de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen en houdt de aanbieder op de hoogte van het verloop van de procedure.
 • VVE-Beheer bericht alle eigenaren; als binnen 10 dagen geen gebruik wordt gemaakt van het voorkeursrecht, kan de parkeerplaats worden verkocht aan één van de bewoners van IJburg.
 • de notaris die de overdracht regelt geeft aan het administratiekantoor door wie de nieuwe eigenaar is. Bij de overdracht moet de parkeerpas en de sleutel van het loophek van het particuliere deel van de parkeergarage worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • VVE-Beheer informeert de nieuwe eigenaar over de te betalen servicekosten en informeert het bestuur en de huismeester.
 • de parkeerpas moet op naam worden gesteld van de nieuwe eigenaar. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de huismeester.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Achter de hekken zijn alle parkeervakken toegewezen. Er zijn dus geen vrije parkeervakken meer. Staat er een andere auto in uw parkeervak? Laat een bericht achter op deze auto. De VvE heeft geen mogelijkheden om hierin regelend op te treden.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

In de parkeergarage is geen bewaking aanwezig. Het parkeren is geheel voor risico van de parkeerder. Bij schade aan of diefstal van auto, motor of scooter dient u altijd uw eigen verzekeringsmaatschappij in te schakelen. De politie kan camerabeelden opvragen bij de huismeester als u aangifte heeft gedaan. Het controleren van camerabeelden is alleen mogelijk als de periode waarin het voorval zich heeft afgespeeld recent, bekend en van beperkte duur is.

In artikel 5 van de algemene voorwaarden staat dat geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor diefstal en schade aan voertuigen. Lees meer: Algemene voorwaarden parkeergarage IJburg. Deze voorwaarden zijn op diverse plaatsen in de parkeergarage bekend gemaakt, alsmede op de website van de VvE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. De laag tussen het plein en de garage is niet berekend op zware belasting. Om auto’s en goederenliften  te weren zijn aan beide kanten van het plein paaltjes aangebracht. Deze mogen niet worden verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De jaarvergadering van de VvE heeft in april 2018 besloten per 1 januari 2019 het contract met Hertzinger voor de satellietontvangst te beëindigen. Er is voor het systeem geen/te weinig belangstelling bij de bewoners. Daarom wordt het jaarlijkse abonnement voor het onderhoud dat de VvE betaalt, opgezegd. Bewoners hebben ook altijd zelf nog een abonnement moeten afsluiten bij Hertzinger, maar kiezen voor een andere provider. Het is niet toegestaan dat huurders en eigenaren (schotel)entennes plaatsen op terrassen, tuinen, aan gevels of op of aan andere (gemeenschappelijke) delen van het wooncomplex.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dit is niet toegestaan in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement. Er bestaat per 1 januari 2019 ook geen onderhoudsabonnement meer voor de gemeenschappelijke satellietontvangers die de VvE heeft laten plaatsen bij de bouw van het complex in 2005/2006. In de afgelopen jaren is gebleken dat voor het systeem geen/zeer weinig belangstelling is. De kosten voor het systeem zijn per 1 januari 2019 van de begroting van de VvE geschrapt.  

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft u overlast van bewoners van een appartement? Wordt er door onbekende mensen veel in en uit gelopen? Ziet u nooit iemand? Ruikt u onraad? Vermoedt u een illegale activiteit? Laat deze signalen niet aan u voorbij gaan maar meldt deze bij uw verhuurder MVGM, de huismeester en/of de politie.

Door oplettendheid van alle bewoners zorgen we dat de leefbaarheid in ons woon- en winkelcomplex goed blijft. Leg contacten met (nieuwe) bewoners die op de zelfde verdiepingsvloer of entreehal wonen.

Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, de splitsingsakte staat dat niet toe. Ook niet voor de duur die de gemeente Amsterdam heeft toegestaan aan haar inwoners. Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Bewoners met een terras mogen het terras benutten voor hun tuinmeubelen, etc. Ook kunnen planten in bakken worden geplaatst. Terrassen en de tuinen zijn niet bedoeld voor opslag van goederen, zoals vuilniszakken, bierkratten of het stallen van fietsen en dergelijke. De paden en de beplanting in de borders behoren tot de gemeenschappelijke zaken van de VvE. Lees ook de veelgestelde vraag: “Tuinen. Kan ik daarvan gebruik maken?”

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Volgens de statuten is het toegestaan dat een eigenaar zijn appartement verhuurt als woonruimte. Hiermee wordt bedoeld een duurzaam verblijf in de woning. Daarvoor is het nodig dat de gebruiker/huurder en de eigenaar een “Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein” ondertekenen. Hierin staat dat de statuten en het huishoudelijk reglement van de VvE Joris Ivensplein door de huurder of gebruiker worden nageleefd. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle verplichtingen (zoals het betalen van de servicekosten) en hij moet ook zijn nieuwe adres doorgeven aan VVE-Beheer. Deze verklaring moet worden gedateerd en ingezonden aan VvE Joris Ivensplein (7213), VVE-Beheer, Postbus 1192, 2280 CD Rijswijk. Gebruik altijd het formulier: Verklaring van verhuur door eigenaar en huurder of gebruiker VvE Joris Ivensplein

Het is niet is toegestaan om een appartement te verhuren aan toeristen; dat is in strijd met de splitsingsakte. Dat geldt ook voor Short stay verhuur of een bed & breakfast. Zie voor meer informatie:

 

Huurders die een woning huren van Orange Capital Partners (OCP) Alpha 1 Beheer B.V. via MVGM Woningmanagement mogen de woning nooit onderverhuren. Dat beleid wordt strikt toegepast.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Nee, dat is niet toegestaan. Slechts als MVGM Woningmanagement u schriftelijk toestemming heeft gegeven mag u uw appartement onderverhuren. Deze toestemming zal niet worden gegeven. In artikel 18.1 en 18.2 van het huurcontract staat dat het gehuurde uitsluitend bestemd is om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder en personen die tot het huishouden behoren. Als u uw appartement onderverhuurt zonder deze toestemming, dan kan dat voor u zeer ernstige gevolgen hebben. Lees de Woonruimte – Algemene bepalingen huurovereenkomst – juli 2003. Het is dus ook niet toegestaan om een appartement (tijdelijk) te verhuren aan toeristen. Short stay verhuur of een bed & breakfast is niet toegestaan. Zie voor meer informatie: Short-stay verhuur van appartement verboden.

Lees ook: Mailing MVGM Woningmanagement over onderhuur, 5 september 2014

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: