Rudi Nunes is de huismeester van blok 5. De huismeester werkt voor de gemeenschappelijke gedeelten van VvE Joris Ivensplein (de appartementen), voor de winkels en voor de parkeergarage. De huismeester is in dienst van het bedrijf MMCleaning uit Diemen.

De huismeester is telefonisch bereikbaar. Zijn werkruimte is in de parkeergarage bij de slagbomen. Daar is ook een brievenbus.

In de appartementen verricht de huismeester geen onderhoud. Ook neemt hij geen boodschappen aan van en voor bewoners. Naast de taken van de huismeester verricht hij schoonmaakwerk.

 

 

De taken en bevoegdheden van de huismeester zijn:

 • Aanspreekpunt zijn voor de bewoners en de bezoekers van de parkeergarage.
 • Het verrichten van kleine reparaties, vervangen van defecte lampen, etc.
 • Het signaleren van technische storingen en gebreken in de parkeergarage en de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en deze doorgeven aan de technische beheerders (voor zover deze zelf niet opgelost kunnen worden).
 • Het begeleiden van toeleveranciers en onderhoudsbedrijven voor het opnemen van offertes en het verrichten van werkzaamheden en de controle hierop.
 • Het controleren of opgedragen schoonmaakwerkzaamheden aan derden naar behoren worden uitgevoerd en zonodig het corrigeren daarvan.
 • Het ordelijk en netjes houden van gebouw.
 • Bewoners en bezoekers aanspreken op regels uit reglementen, als blijkt dat deze worden overtreden of genegeerd, in overleg met het bestuur of beheerder CBRE-SCM.
 • Het voeren van het sleutelbeheer van de gemeenschappelijke ruimten.
 • Het signaleren van overlast en hierover communiceren met de opdrachtgevers en bevoegde instanties.

Ons woon- en winkelcentrum is voor een groot deel een openbaar terrein met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Soms komen er ongenode bezoekers en jongeren die van het gebied een speelplaats of hangplek maken. In een enkel geval leidt dat tot vandalisme en vaker tot het maken van troep.

Om ongewenste effecten tegen te gaan heeft de huismeester de opdracht om bezoekers en jongeren aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor het parkeren. De ruimte achter de hekken in de parkeergarage is alleen toegangkelijk voor “bevoegden”. Dat zijn de bewoners en hun gasten. Alle loopdeuren van het particuliere deel in de parkeergarage zijn voorzien van een sticker: “verboden voor onbevoegden, art. 461 WvS”.

Het leefklimaat kan alleen worden verbeterd als ook anderen dan de huismeester letten op wanordelijkheden in en rondom het gebouw en hierop actie ondernemen. Zo nodig kan de politie worden gebeld.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

De huismeester is bereikbaar per telefoon: 06-53519270 of 020 4161472. Hij heeft een kantoor bij de slagbomen van de parkeergarage. Daar bevindt zich ook een brievenbus van de huismeester. De huismeester heeft diverse werkzaamheden en is slechts beperkt op de werkplek aanwezig. Voor de taken van de huismeester: zie pagina “Huismeester“.

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Blok 5 heeft een huismeester. Zijn naam is Rudi Nunes. Zijn belangrijkste taken zijn:

 • Toezicht op de gemeenschappelijke gedeelten van blok 5, met name van de parkeergarage, de appartementen en de winkels.
 • In opdracht van het bestuur kan hij bewoners aanspreken op het naleven van het huishoudelijk reglement.
 • Hij begeleidt bedrijven die door het bestuur van de VvE en CBRE zijn ingeroepen om werkzaamheden te doen.
 • Klein onderhoud voert hij in de meeste gevallen zelf uit.
 • Hij verzorgt de inname en uitgifte van parkeerpassen.

De huismeester kan niet worden betrokken voor onderhoud in de woningen. Huurders kunnen MVGM Woningmanagement hiervoor soms inschakelen en eigenaren moeten daar zelf in voorzien. De huismeester is in dienst bij het bedrijf MMCleaning uit Diemen, waarmee de VvE ook een contract heeft voor het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden. De huismeester voert ook schoonmaakwerk uit. Klik: telefoon huismeester.

Meer taken van de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het is niet toegestaan huisvuil, GFT-afval en grof vuil -zelfs niet tijdelijk- op portalen, in de toegangshal of elders in de gemeenschappelijke gedeelten en parkeergarage te deponeren. Dat is geregeld in art. 4.6.a van het huishoudelijk reglement van de VVE. Spreek elkaar aan op deze regel. Ook de huismeester zal bewoners hierop attenderen. Indien herhaaldelijk blijkt dat een bewoner niet wil meewerken, dan wordt deze aangesproken door het bestuur of een medewerker van MVGM Woningmanagement.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 • Controleer of op het bedieningsapparaat in uw appartement het rode lampje van de aan-uit led brandt. Geen rood lampje betekent dat het apparaat is uitgeschakeld in uw appartement.
 • Controleer of een beldrukker van het bedieningspaneel bij de ingang van de centrale entree vast is gaan zitten. Eén vaste beldrukker heeft al tot gevolg dat het systeem voor alle bewoners niet meer werkt.
 • Neem contact op met de huismeester van de VvE als het probleem niet is opgelost of werd veroorzaakt door een vastzittende beldrukker. Bij algemene storingen neemt u ook contact op met de huismeester.

Lees meer over de intercominstallatieGebruikershandleiding intercominstallatie.

 

Reparaties aan het bedieningstoestel in het appartement zijn voor rekening van de eigenaar 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

U bent een nieuwe bewoner. Als u een huurder bent, zorgt MVGM Woningmanagement dat uw naam in het belplateau van de entreehal wordt aangebracht. Bent u een nieuwe eigenaar? Vul het Naamplaatjesformulier voor VVE-Beheer Rijswijk in en stuur per post of per email naar VvE-Beheer te Rijswijk. Zij bestellen een bordje dat vervolgens wordt opgehangen door de huismeester.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Helaas komt het voor dat ongenode bezoekers in het pand komen. Deze veroorzaken soms troep en vandalisme. De huismeester heeft de opdracht om ongenode bezoekers aan te spreken op de huisregels van het woon- en winkelcomplex. Het bestuur vraagt ook om de alertheid van de bewoners.

Het complex heeft door de structuur zeer veel toegangsdeuren en delen zijn onderling met elkaar verbonden. Wees waakzaam en meldt onveilige situaties direct bij de politie. Met name door alertheid, optreden en melding door alle betrokken bewoners kan de veiligheid in en rondom het complex in stand blijven.

Bij harde wind sluiten sommige deuren niet goed. Daar is weinig aan te doen. Controleer daarom altijd of een deur goed gesloten is.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Het verkopen van een parkeerplaats (vervreemden van een appartementsrecht) is geregeld in art. 28 van de statuten. Houdt rekening met de volgende procedure en regelvoorschriften:

 • een parkeerplaats moet eerst worden aangeboden aan de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen. Dat kan door een aangetekende brief te zenden met biedingssom aan het administratiekantoor van de hoofdsplitsing VVE-Beheer te Rijswijk. Het administratiekantoor handelt hierbij namens de besturen van alle bij blok 5 betrokken verenigingen en houdt de aanbieder op de hoogte van het verloop van de procedure.
 • VVE-Beheer bericht alle eigenaren; als binnen 10 dagen geen gebruik wordt gemaakt van het voorkeursrecht, kan de parkeerplaats worden verkocht aan één van de bewoners van IJburg.
 • de notaris die de overdracht regelt geeft aan het administratiekantoor door wie de nieuwe eigenaar is. Bij de overdracht moet de parkeerpas en de sleutel van het loophek van het particuliere deel van de parkeergarage worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 • VVE-Beheer informeert de nieuwe eigenaar over de te betalen servicekosten en informeert het bestuur en de huismeester.
 • de parkeerpas moet op naam worden gesteld van de nieuwe eigenaar. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de huismeester.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Achter de hekken zijn alle parkeervakken toegewezen. Er zijn dus geen vrije parkeervakken meer. Staat er een andere auto in uw parkeervak? Laat een bericht achter op deze auto. De VvE heeft geen mogelijkheden om hierin regelend op te treden.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Tijdens de jaarwisselingen worden alle postkasten van de bewoners preventief afgesloten met een klepvasthouder. Hierdoor is het niet mogelijk dat op deze dagen poststukken worden bezorgd. De belangrijkste besteldiensten houden hier ook rekening mee. Deze maatregel is genomen door de jaarvergadering van de VvE om vernieling door vuurwerk te voorkomen. De bewoners van appartementen worden via een bestuursbericht in december op de hoogte gesteld van deze sluiting. Meer informatie is te verkrijgen bij de huismeester. Hij draagt zorg voor de tijdelijke sluiting. Postkasten worden in het oude jaar van binnenuit geopend, vervolgens worden klepvasthouders aangebracht en deze worden in het nieuwe jaar weer verwijderd. Het bestuur heeft maatregelen genomen om de privacy te borgen.

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Na de oplevering van de woningen is gebleken dat bij een aantal woningen lekkage ontstond bij de ramen. Dit zijn de ramen van de firma TEHA. Binnen de garantietermijn zijn deze problemen opgelost. Huurders of eigenaren van woningen die toch nog last hebben van lekkage, kunnen zelf nieuwe rubbers plaatsen bij ramen die deze lekkage veroorzaken. Eventueel kunnen huurders MVGM vragen het probleem op te lossen. Er zijn twee soorten rubbers. Rubbers zijn zonder kosten te verkrijgen bij de huismeester. Bereken eerst het aantal strekkende meters dat nodig is.

Naamloos-1

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Heeft u overlast van bewoners van een appartement? Wordt er door onbekende mensen veel in en uit gelopen? Ziet u nooit iemand? Ruikt u onraad? Vermoedt u een illegale activiteit? Laat deze signalen niet aan u voorbij gaan maar meldt deze bij uw verhuurder MVGM, de huismeester en/of de politie.

Door oplettendheid van alle bewoners zorgen we dat de leefbaarheid in ons woon- en winkelcomplex goed blijft. Leg contacten met (nieuwe) bewoners die op de zelfde verdiepingsvloer of entreehal wonen.

Huurders mogen hun appartement alleen gebruiken als woonruimte ten behoeve van henzelf en personen die tot het huishouden behoren. Eigenaren mogen slechts onder strikte voorwaarden hun appartement onderverhuren als woonruimte. Verhuur aan toeristen is in ons wooncomplex nooit toegestaan.

Meer informatie:

 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

Hier volgen regels en tips bij verbouwingen en verhuizingen:

 • Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. Het plein kan beperkt worden belast. Om die reden is het ten strengste verboden om (verhuis)wagens en goederenliften op het winkelplein te parkeren ook niet voor korte duur.
 • Verhuizers die stellen dat zij over een gemeentelijke vergunning beschikken om op het winkelplein te parkeren zijn verkeerd voorgelicht. Het plein is geen gemeentelijk eigendom; alle lasten zijn voor de VvE.
 • Onder geen beding mogen de paaltjes die het plein markeren verwijderd worden.
 • Vraag een parkeerontheffing aan voor parkeren in de openbare ruimte of schakel een verhuizer in die hier voor zorgt.
 • Toegangsdeuren tot het wooncomplex mogen niet onbeheerd open blijven staan, ook niet tijdelijk.
 • Soms is het eenvoudiger via de parkeergarage goederen in de lift naar de verdieping te vervoeren. Voertuigen niet hoger dan 2,10 meter kunnen de parkeergarage in.
 • Verhuizen met hoogwerkers vanaf de publieke ruimte veroorzaakt geen schade aan gemeenschappelijke gedeelten.
 • Dek tapijt op de verdiepingsvloeren af met papier of karton om schade aan vloerbedekking te voorkomen. Mocht toch schade zijn veroorzaakt, meldt dit bij de huismeester.
 • Zorg zelf voor het verwijderen van vuil of verontreinigingen na intensief gebruik van het gemeenschappelijke gedeelte.
 • Alle schade aan gemeenschappelijke gedeelten is voor rekening van de veroorzaker of betrokken eigenaar/opdrachtgever.
Print Friendly, PDF & Email

Related Images:

 Meer veelgestelde vragen 

Print Friendly, PDF & Email

Related Images: